Bảng phí – Quyền lợi – Quy tắc bảo hiểm

Các mẫu đơn dành cho Bảo hiểm du lịch quốc tế và du học:

  Quy trình khiếu nại và yêu cầu bồi thường khẩn cấp
  Đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm

 

Bảng phí Bảo hiểm du lịch

  Bảng phí bảo hiểm Du lịch quốc tế
  Bảng phí bảo hiểm Du học toàn cầu

 

Nội dung Quyền lợi bảo hiểm Chartis:

  Nội dung quyền lợi bảo hiểm du lịch quốc tế
  Nội dung quyền lời bảo hiểm du học toàn cầu

 

Các Quy tắc bảo hiểm Chartis:

Các Quy tắc bảo hiểm du lịch
Các Quy tắc bảo hiểm du họcXin visa My,